Wednesday, November 6, 2013

YG Acoustics Hailey

$43000

Freq. response - 20Hz-40kHz
Sensitivity - 87dB
Crossover - 24dB Octave, 1,75kHz/65Hz

Size - 330x1220x540mm
Weight - 77kg