Sunday, November 3, 2013

Vivid Audio Giya G4
Freq. response - 39Hz-33kHz +-2dB
Sensitivity - 86dB

Size - 300x1011x460mm
Weight - 32kg